Disclaimer

Fufolia staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08163804.

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite van Fufolia. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Inhoud

De informatie die door Fufolia wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

E-mail

Een E-mail van Fufolia is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Fufolia niet toegestaan. Fufolia staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Fufolia kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien het e mail bericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. Fufolia wijst de toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Voor werkzaamheden en opdrachten wordt de opdracht E-mail uwer zijde als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt te worden gezien als een bevestiging en acceptatie van de algemene voorwaarden zoals die door Fufolia worden gehanteerd

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Fufolia  kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Fufolia en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Fufolia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Fufolia zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Fufolia.

Copyrights

De inhoud van de website is eigendom van Fufolia tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fufolia, mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. Het auteursrecht, het merkenrecht en alle andere rechten van het intellectuele eigendom op deze site komen toe aan de Fufolia. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan om op enige wijze gebruik te maken van de inhoud van deze site, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld.

Het Nederlandse recht is van toepassing op websites, producten, diensten, reclame en e-mails van Fufolia