klachten afhandeling opleiding

 

Artikel 1. Klacht melding  opleidingen  en vertrouwelijkheid

1.1. De opdrachtgever doet direct of binnen één week nadat opdrachtgever de opleiding heeft gevolgd  een schriftelijke ‘melding’ van ongenoegen bij de directie van Fufolia.

1.2. De directie van Fufolia heeft de verplichting zich in te spannen deze melding binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen.

1.3. De directie stelt vast waarop de melding betrekking heeft en registreert deze melding.

1.4. Indien mogelijk zal de directie de melding direct afhandelen. Indien dit niet direct mogelijk is, zal zij contact opnemen met de opdrachtgever en nadere afspraken maken over de afhandeling.

1.5. Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (e-mail) geschieden.

1.6. Indien de melding niet naar tevredenheid van de opdrachtgever is afgehandeld, meldt de opdrachtgever dit tijdig, ditmaal als schriftelijke klacht bij de directie. Onder tijdig wordt verstaan binnen maximaal 2 weken na afhandeling van de ‘melding’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever rechten ter zake verliest. 

1.7. Fufolia  zal de klacht in behandeling nemen en intern bespreken, waarna de bevindingen zullen worden teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

1.8. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:

- De naam opdrachtnemer
- Het woonadres van de opdrachtnemer
- De dagtekening
- Een precieze  omschrijving van de klacht;
- De naam van de opleiding waarin de klacht is ontstaan.

Meldingen en klachten kunnen worden verzonden aan:

Fufolia
T.a.v de directie
Bezembinderslaan 13
3781 DG Voorthuizen

Alleen schriftelijke aan Fufolia gemelde  klachten worden in behandeling genomen.  Fufolia verzoekt de klager om de melding/klacht aangetekend te versturen.

1.09. Elke melding/klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met direct betrokkenen besproken.

1.10. Fufolia heeft de verplichting zich in te spannen klachten binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 4 weken op te lossen.

Artikel 2. Niet verplichting tot behandeling

2.1. Fufolia is niet verplicht de melding of de klacht in behandeling te nemen indien:

2.2 De melding/klacht betrekking heeft op iets anders dan  de gevolgde opleiding;

2.3 Hierover door opdrachtgever reeds eerder een klacht is ingediend en deze als formele klacht is behandeld, conform overige artikelen in deze klachtenprocedure;

2.3 dit langer dan 1 maand voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden;

2.4 door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest.

2.5 Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de klacht mondeling (telefonisch) dan wel schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 3. Klachten

3.1. Fufolia  zorg voor een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht aan de indiener.

3.2. Deze bevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht.

Artikel 4. Afhandeling klachten

4.1. De directie van Fufolia bepaalt per klacht de noodzaak van het aanstellen van een team (klachtencommissie) van ten minste 2 leden, waarvan één van deze leden een onafhankelijke derde is mr. drs. J.H.L. Gritter.

4.2. De behandeling van de klacht geschiedt door de directie, dan wel de klachtencommissie, die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging.

4.3. De directie, dan wel klachtencommissie, beslist binnen 4 weken inzake de klacht.

4.4. De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle partijen bindend.

4.5. De klachtencommissie kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste 4 weken opschorten.

4.6. De klachtencommissie doet van de verdaging mondeling (telefonisch) dan wel schriftelijk melding aan de klager, onder vermelding van de reden van verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting plaats zal kunnen vinden.

4.7. De directie, dan wel de klachtencommissie, stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord.

4.8. De toepassing van lid 4.7 kan achterwege gelaten worden, indien de indiener heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden of als een klacht kennelijk ongegrond is.

4.9. De klachtencommissie maakt een verslag van het horen, welke deel uit maakt van de terugkoppeling naar direct betrokkenen.

4.10 Wanneer door opdrachtgever een klacht wordt ingediend, wordt dit door de directie van opdrachtnemer geregistreerd en bewaard voor de duur van 1 jaar .

4.11 Eventuele consequenties worden door Fufolia binnen 4 weken afgehandeld.

Artikel 5: Toepasselijk recht en geschillen 

5.1 Op de overeenkomst tussen Fufolia en cursist en/of opdrachtgever en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.                  

5.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement 

Artikel 6: Toelichting

Alvorens het formele traject van afhandeling van klachten te bewandelen, is er voor gekozen om te proberen de klacht eerst te verhelpen samen met de direct betrokkenen. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de klacht volgens de beschreven procedure kenbaar gemaakt worden.